Metodologia 


APEX Ingenieros S.A.
ofereix un servei global que comprèn totes les fases del projecte, des dels treballs previs a la concepció de l'edifici, passant per l'execució d'aquest, fins a la seva posada en marxa, incloent la liquidació de garanties als contractistes, lliuraments de documantació, etc.

En resum, a partir d'un projecte clarament especificat i detallat que reculli els requeriments singulars del Client, APEX Ingenieros S.A. garanteix el compliment del cost, del termini i de la qualitat de la inversió.

Els serveis descrits es desenvolupen seguint les fases que es detallen a continuació:

 
 


Carrer Panamà 38 • 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) • Tel: (+34) 93 590 16 40 • Fax: (+34) 93 590 00 31 •
apexing@apexing.com